Overganger i barnehagen, ny i barnehagen, fra liten til stor avdeling og fra barnehagen til skolen/SFO

Overganger i barnehagen, ny i barnehagen, fra småbarnsavdeling til stor avdeling og fra stor avdeling til skolen

DAGLIGE OVERGANGER

- Gjennom hele barnehagedagen er det mange overganger for barna. Den første her i barnehagen er når barna blir levert om morgene. Ellers har vi overganger fra en aktivitet til en annen, fra et rom til et annet...

- I alle overganger har personalet et ansvar for at barnet skal få en god opplevelse. 

- Om morgenen setter vi gjerne frem noen spennende leker, ønsker dem velkommen, og har et fang om behovet er der.

- Flere overganger gjennom dagen går igjen og personalet ønsker, og tilrettelegger for at barna skal oppleve mestring og medvirkning. Dette får de når vi i personalet er autoritative og gjør det samme til de samme overgang hver gang f.eks. vi synger en fast sang når vi skal samles til samling. Barna virker da med og går etterhver rett inn i samlingskroken. Det samme skjer om vi synger den faste ryddesangen, barna og personalet begynner da å rydde. Et pling med et instrument: "nå kommer en beskjed" osv. De vet hva som kommer og dette er med på å skape forutsigbarhet og trygghet i deres hverdag.  

 

NY I BARNEHAGEN:

-          Foresatte får tilbud om barnehageplass via Altin.

-          Foresatt får informasjon pr. e-post om oppstart i barnehagen etter at plassen er mottatt. Deretter får foresatte brev med tillatelser, min bok til barnet (fylle inn får oppstart) m.m.

 

Til hovedopptaket (oppstart 15. august og utover):

o   Felles foreldremøte (26.05.20 kl. 19-20.30) for nye barn, våren før oppstart i august

o   Felles musikksamlinger for nye barn: fredag 29.05.20, torsdag 04.06.20, fredag 12.06.20, fredag 19.06.20 (kl. 10 til ca. kl. 12) på våren før oppstart i august

 

Sporadiske opptak:

o   Tilbud om å besøke avdelingen før oppstart.

 

Tilvenning:

-      Setter av min. en uke til tilvenning for de yngste barna. Når flere barn begynner samtidig begynner de i grupper med andre nye barn (barna er sammen med en trygg tilknytningsperson; foresatt og sin primærkontakt)

-      Alle barna får en primærkontakt i barnehagen. Denne ansatte vil ha et ekstra ansvar for barnet og kontakt med dere foresatte.

-      Tilvenningssamtaler – pedagogisk leder/bhg. lærer har en samtale i tilvenningsuken og en samtale i løpet av de første ukene. Noe kan tas i grupper.

-          Besøksettermiddag, alle foresatte inviteres en felles ettermiddag på høsten til å besøke oss i bhg.

 

FRA LITEN TIL STOR AVDELING:

-          Barna som skal over til stor avdeling får hver sin fadder (skolegruppa). Fordeling av faddere tas i begynnelsen av mai – og hvilke oppgaver fadderne skal ha blir pratet om.

-          Besøksdager på den avdelingen de skal gå på. Ha med seg en voksen fra liten avdeling på besøksdagene. Avdelingene har samarbeid seg imellom som gjør at barna kjenner de voksne før de begynner siste uken før nytt bhg. år på stor avdeling.

-          Overgangssamtaler fra ped leder på liten til ped ledere på stor avdeling der barna skal begynne (mai/juni).

-          Det blir avslutning for barna på liten avdeling før sommerferien (med smoothie)

-          Det blir overflytting til stor avdeling uken før nye barn begynner. Er noen av barna på ferie denne uken overflyttes de før ferien. En seremoni med fysisk flytting av klær, utstyr og seg selv (samt ordne til egen garderobeplass og skuff).

-          Ped leder (stor avd) ansvar for å lage velkommenbrev til de nye barna, sendes ut i mai.

-          Avtale med foresatte før barna går på sommerferie (ca 15 min.) for å gi dem litt info. om ny avd. rutiner, overflyttingsrutine… og få et bedre innblikk i barnets behov….

-          Foreldresamtaler/overføringssamtaler med foresatte i begynnelsen på nytt barnehageår.

 

Oppgaver fadder:

-          Lage et kort til fadderbarnet som overleveres på overflyttingsdagen.

-          Tegne en tegning, lage noe som fadderbarnet får med seg hjem etter første besøk (mai)

-          Vise rundt på avdelingen

-          Hjelpe/bistå fadderbarnet v/behov både v/måltid, påkledning, lek og aktiviteter

 

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

-          Se overgang fra barnehage til SFO og skole

-       Spørsmål i foreldresamt. våren overgang fra barnehage til SFO og skolen