Progresjonsskjema

Progresjonsplan for de 7 fagområdene

Progresjonsplan for fagområdet kommunikasjon, språk og tekst

Arbeidet med; Kommunikasjon, språk og tekst

                                                   

Vi vil arbeide med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen

1-2 åringene

Barna skal oppleve et rikt språkmiljø både verbalt og kroppslig

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere
på følgende:

 • Bli kjent med bøker, sanger, bilder og musikk-instrumenter.
 • Fokus på lyder eks kjenne igjen dyrelyder.

2-3 åringene

Lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med voksne

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnas hverdag eks regler og sangleker.
 • Eventyr/dramatisering
 • Oppmuntre barna til å lytte, ha samtaler og leke med lyd

3-4 åringene

Videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Språkstimulering. Bli bevisst på eget og andre kroppsspråk.
 • Bibliotekbesøk
 • Videreutvikle begrepsforståelse over/under osv.
 • Jobbe med konkreter eks ”Mitt skip er lastet med”

4-5 åringene

Få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, samtaler og som inspirasjon til fabulering og nyskaping

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, ved bruk av sang m/bevegelser, dikt og regler.
 • Støtte barna i å delta ved høytlesing og i samtaler.
 • Hjelpe barna å bruke språket for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer. Til å løse konflikter og skape positive relasjoner med andre barn.

5-6 åringene

Lytte til lyder og rytme i språket og bli   fortrolig med tall og bokstaver.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Ha ulike aktiviteter, for eksempel. å lage spå, ”Jeg tenker på”.
 • La barna møte symboler/bokstaver/tall i daglige sammenhenger og støtte barnas initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, leke, skrive eller å dikte tekst.
 • Lek med språk og lyder gjennom vitser/gåter, klappe rytme i ord.
 • Oppmuntre til å være med i fellesskapet eks synge i kor.

 

 

 

Progresjonsplan for fagområdet; Etikk, religion og filosofi

Arbeidet med;

Etikk, religion og filosofi

 

Vi vil arbeide med dette fagområdet gjennom å   vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen

1-2 åringene

Tid og rom for undring

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Møte verden gjennom alle sansene; se, høre, kjenne, lukte…
 • Gjennom samtaler og fortellinger

2-3 åringene

Begynnende tilegning av samfunnets grunnleggende holdninger og verdier.   Få en begynnende forståelse for likheter/ulikheter.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Gjennom historier, samtaler og fortellinger.
 • Gjennom matlaging fra de kulturene barna kommer fra.
 • La barna delta i høytidsmarkeringer.
 • Gi barna rom for undring.
 • Erfaringer m/følelser og ulike uttrykk

3-4 åringene

Erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlige ved at de gis anledning to ro til undring, tenking, samtaler og fortellinger

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Budskap i litteratur, eventyr egne opplevelser (hvordan vi skal være mot hverandre).
 • Ved å oppmuntre barna til undring og stille spørsmål.
 • Ta barna på alvor og skape interesse for hverandre.

4-5 åringene

Videreutvikle toleranse- interesse- og respekt for hverandres bakgrunn.  

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Få kjennskap til høytider og tradisjoner knyttet til religioner, livssyn og kulturer som er repr. i barnegruppen.
 • Barn på avdelingen og i forbindelse med FN dag og fadderbarn.
 • Skape interesse, forståelse, toleranse og respekt for ulike kulturer og måter å leve på.

5-6 åringene

Bli bedre kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Skape rom for opplevelser, undring, samtaler og ettertanke av positive karakter.
 • Ta del i ulike arrangementer som Lucia og juleevangeliet i kirken.
 • Hjelpe barn i konfliktsituasjoner ved å finne konstruktive løsninger. (Hva er rett og galt?)

 

 

 

Progresjonsplan for fagområdet kunst, kultur og kreativitet

Arbeidet med kunst, kultur og kreativitet

 

Vi vil arbeide med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen

1-2 åringene

Barna opplever tilstedeværelse av kunst og kultur. De lærer å erfare gjennom alle sine sanser.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Sansestimulering i fokus og få førstehåndserfaringer; barna skal få bruke alle sine sanser for å oppleve og forstå verden. Eks: barna skal få delta aktivt under matlagingen gjennom å smake på matvarene, berøre gjennom å skrelle salatblader, lukte på sitronen og lignende.
 • Barna skal få oppleve ulike kulturelle uttrykk som dans, musikk, fortellinger og sang som en naturlig del av hverdagen.

2-3 åringene

Barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Barnas egne kunstuttrykk blir tatt vare på og stilt ut.
 • Barna skal få erfaring med ulike kulturer som finnes inne på avdelingen gjennom bl.a. å bli kjent med sanger, eventyr, delta på arrangementer og lignende.
 • Legge til rette for kreative aktiviteter.

3-4 åringene

Skal få hjelp til å styrke sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Personalet benytter ulike kunstuttrykk for å inspirere barna til selv å lage egne uttrykk (eks malerier av kjente kunstnere henger oppe som inspirasjon) Barnas to- og tredimensjonale kunstverk blir ilagt stor verdi og stilt ut på en estetisk måte.
 • Barna skal få forske innenfor den norske kulturen og kulturen i nærmiljøet/Sola. Hvem bor her, hvilke tradisjoner og verdier har vi? Hva er særegent?

4-5 åringene

Skal få hjelp til å utvikle sin evne til å bearbeide og kommunisere inntrykk og selv gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Barna skal få erfaring med bruk av ulike redskaper (kniv, pensel, vev-nål…) og ulikt materiell (gips, leire, maling…)
 • Barnas arbeider skal stilles ut på en estetisk måte og vi dokumenterer prosessen i hvordan arbeidet kom til.
 • Barna skal få rikelig med inntrykk/inspirasjon som igjen brukes for å bearbeide uttrykk (eks: vi besøker en kunstutstilling for å bli inspirert til å lage egne kunstuttrykk)

5-6 åringene

Skal utvikle elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å   kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama.   Barna skal få oppleve at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og   forståelse.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere   på følgende:

 • Barna skal få opplevelser   knyttet til kunst og kultur i nærmiljøet (eks undersøke skulpturer, gå på   biblioteket, teaterforestilling og lignende). Opplevelsene bearbeides gjennom   samtale, bilder, ved å lage kunstuttrykk eller gjennom å dramatisere. Barna   skal få erfaring med noen av kulturtilbudene som finnes i Sola.
 • Barna skal bli godt kjent   med minst en kultur i tillegg til den norske. Sanger, matretter, tradisjoner,   fortellinger kan stimulere til nysgjerrighet og forståelse.

 

 

 

Progresjonsplan for fagområdet nærmiljø og samfunn

Arbeidet med nærmiljø og samfunn

 

Vi vil arbeide med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen

1-2 åringene

Bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Barna skal delta aktivt gjennom å utforske nærmiljøet (eks. gå på turer og forske på hva vi finner langs veien)
 • Samle gjenstander vi finner langs veien og tillegge det en verdi; ta frem i samlingsstund og være utgangspunkt for samtale/felles minner.

2-3 åringene

Lære at alle mennesker inngår og bidrar til barnehagens fellesskap.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Erfare at alle kan bidra med sitt gjennom å fokusere på hverandres ressurser: hva er jeg flink til? Hvordan kan jeg bruke meg selv for å glede andre? Erfare at vi er ulike og at det er en verdi i seg selv.
 • Få ansvar knyttet til oppgaver som går på å bidra gjennom å nå et felles mål: tilberede et måltid, delta i en samling, dekke et bord…

3-4 åringene

Utvikle tillit til egen deltakelse i og mulighet for påvirkning av fellesskapet. Forståelse for ulike tradisjoner og levesett.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Oppleve mestring gjennom oppgaver som angår fellesskapet (for eksempel. å plukke søppel, hjelpe hverandre)
 • Barna og personalet arbeider med etikk og etiske problemstillinger for å utvikle seg sosialt. Hvordan vil du at andre skal være mot deg? Hva kan jeg gjøre for å glede andre?
 • Barna skal få kjennskap til ulike måter å markere/feire kulturelle begivenheter på (eks. markere ramadan, forske på hvordan man lever i andre kulturer)

4-5 åringene

Bli kjent med historiske endringer i lokalmiljø og samfunn

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Barna skal få kjennskap til og sette seg inn i kulturen i nærmiljøet (eks: hvem levde her for 100 år siden? Hvordan så det ut da, hva lekte barn i gamle dager, hvordan har vi det nå?) Barna skal få mulighet til å skape egne kunstuttrykk ved å lage en utstilling av prosjektet.

5-6 åringene

Bli kjent med Samene – urbefolkning og få kjennskap til samisk kultur og hverdagsliv.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Forske på hvem som bor i landet vårt og hvordan en lever. Fokus på ulikheter og likheter samt møte alle mennesker med forståelse og nysgjerrighet. Vi benytter bilder, tekst og tegninger for å illustrere det vi oppdager underveis.
 • Bruke litteratur og andre medier for å skaffe seg kunnskap om urbefolkningen i Norge. Søke etter historien til samene og forsøke å forstå hvordan de lever. Vi dokumenterer   hva vi finner ut av.
 • Markere Samenes dag

 

 

 

Progresjonsplan for fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse

Arbeidet med; Kommunikasjon, språk og tekst

 

Vi vil arbeide med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen

1-2 åringene

Skal gi barna opplevelser som bidrar til at de får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Bli kjent med egen kropp gjennom sanger, rim og regler
 • Sanseløype inne/ute ulike sanser
 • Være mye ute –
 • Legge opp til fysisk mestring opplevelser. Aktiv bruk av bhg. inne/uteområde

2-3 åringene

Skal gi barna gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere   på følgende:

 • Fremme barnas selvstendighetstrening i hverdagssituasjoner
 • Gå turer i ulent terreng
 • Hinderløype inne/ute
 • Bordaktiviteter som tegne, klippe, lime…
 • Konstruksjonslek

3-4 åringene

Skal få mulighet til å videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grov- og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet. Barn skal gå gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere   på følgende:

 • Bli kjent med kroppslige aktiviteter som ”stiv heks”, ”katten og musen”, danselek (regelleker).
 • Taulandskap og andre uteakt. Etter årstidene i ulent terreng.
 • Utfordre finmotorikken gjennom perling og bygging av blant annet lego.

4-5 åringene

Skal gi barna erfaringer som bidrar til at de utvikler glede ved å bruke kroppen.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Bruke nærmiljøet til allsidig bruk av kroppen (skogen, idrettsanlegget, fotballøkken….)

5-6 åringene

Skal bidra til å skape forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at vi er ulike. Barna skal få innblikk i at å ha en sunn livsstil er bra for kropp og sinn (egen helse).

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Få litt kjennskap til hva et sunt kosthold er, kostsirkelen, matpyramide, kretsløpet…
 • Førstehjelpskurs for barn
 • Tannhelse – Karius og Baktus
 • Allsidig bevegelse – viktig for utvikling av kroppen.

 

 

 

Progresjonsplan for fagområdet natur, miljø og teknikk

Arbeidet med Natur, miljø og teknikk.

 

Vi vil arbeide med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen

1-2 åringene

Skal få gjøre erfaringer via alle sine sanser

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Utelek i barnehagen. Lek i sand, vann, sol, regn og snø.
 • Sette ord på barnas opplevelser.

2-3 åringene

Oppleve naturen og undre seg over hvor mangfoldig den er

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Gå turer i ulikt terreng til alle årstider.
 • Benytte naturens rekvisitter til lek og undring og til forming etter årstid og tema.
 • Være der barna er og gripe/følg deres initiativ

3-4 åringene

Oppleve glede over å ferdes i naturen. Observere, undre seg og eksperimentere.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Bruke kroppen i naturen, eks. hinderløype over steiner, oppi trær og gjennom busker.
 • Sporjakt
 • Forming med naturens rekvisitter.

4-5 åringene

Få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Ta vare på naturen, plukke søppel i nærområdet. Rydde opp etter seg selv. Kildesortering, gjenvinning (IVAR), ruskendag.
 • Turer i nærmiljøet hvor en observerer, undrer seg og samtaler om dyr og planteliv, og får en begynnende forståelse av hvordan dette henger sammen i næringskjeden og naturens kretsløp.
 • Natureksperimenter i forhold til kretsløp, for eksempel å lage vanndamp og se at den bli til dråper/regn…

5-6 åringene

Erfare hvordan teknikk kan brukes i hverdagslivet.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Lage mat/drikke av det vi finner i naturen, eks. syltetøy.
 • Nytte ulike rekvisitter i naturen for eksempel; taulandskap
 • Besøke bondegård og se hvor mat og klær kommer fra.
 • Sløyd, forming (vev)

 

 

 

Progresjonsplan for fagområdet antall, rom og form

Arbeidet med;

Antall, rom og form

 

Vi vil arbeide med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen

1-2 åringene

Erfare rom og form gjennom alle sine sanser

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Voksne som er bevisste begrepsbruken
 • Bruke settekasse, enkle puslespill, klosser.
 • Telling i form av regler, eventyr, sang...

2-3 åringene

Erfare ulike størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Rydde og sortere leker, farger… Dekke på bordet.
 • Omriss av seg selv, symmetri, antall, likheter…
 • Ha tall og former visuelt tilgjengelig

3-4 åringene

Erfare, utforske og leke med form og mønstre

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Konstruksjonslek/prosjekt med form og mønster
 • Måle vekt og høyde.

4-5 åringene

Erfare plassering og orientering og slik utvikle lokaliseringsevne.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Lage skattekart og gå på skattejakt i nærområdet.
 • Gå tur til utsiktspunkt over Skadberg, se hvor vi bor i forhold til hverandre/i forhold til barnehagen, osv.

5-6 åringene

Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper.

 

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å fokusere på følgende:

 • Lage fruktsalat, rundstykker. Lage handleliste, handle inn, dele opp, måle opp og telle.
 • Bruke aktivt spill
 • Orientering v/bruk av kart og kompass (GPS?)